Archives

14.2.1 כללי

14.2.1  כללי עם כניסת הרפורמה במס לתוקף החל משנת 2003 ועימה מעבר למיסוי על בסיס פרסונאלי, הורחב מעגל ההכנסות החייבות בידי תושבי ישראל, לגבי הכנסות שהופקו או נצמחו או נתקבלו מחוץ לישראל. בהתאם לכך נקבעו תנאים לעניין קיזוז הפסדים שמקורם בחו"ל – סעיף 29 לפקודה, הדן בקיזוז הפסדים עסקיים ופאסיביים בחו"ל, וסעיף 92(א)(3) לפקודה, הדן […]