Archives

14.1 עקרונות קיזוז הפסדים שמקורם בישראל

    14.1   עקרונות קיזוז הפסדים שמקורם בישראל המובא להלן הינו מעודכן נכון להוראות החוק והפסיקה כיום. את הוראות החוק כפי שהיה טרם כניסתו לתוקף של תיקון מס' 147, ניתן למצוא במדריך המס לשנת 2008. א.         קיזוז הפסד מעסק או ממשלח יד, שמקורם בישראל – סעיף 28 לפקודה בהתאם להוראות סעיף 28 לפקודה, הפסד שוטף […]