Archives

13.7.2 הכנסות ריבית בגין אגרות חוב

13.7.2  הכנסות ריבית בגין אגרות חוב בתיקון 169 לפקודה, הוסף סעיף 9(15ד) לפקודה הקובע פטור ממס בעבור ריבית, דמי ניכיון, או הפרשי הצמדה המשולמים לתושב חוץ על איגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל, שהנפיק חבר-בני-אדם תושב ישראל, ובלבד שההכנסה אינה במפעל קבע של תושב החוץ בישראל. לעניין זה נקבע כי "תושב חוץ" הוא מי שהוא תושב […]