Archives

13.6.4 פטור לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ בישראל

13.6.4  פטור לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ בישראל על מנת שלא ייווצר מצב בו יהיה לתושב חוזר תמריץ להשאיר את כספו מחוץ לישראל, בכדי ליהנות מהפטור הקבוע בסעיף 14 לפקודה, הוחלט להעניק פטור גם על ריבית שמקורה בסכומים אותם הפקיד התושב החוזר בפיקדון מטבע חוץ בישראל, בכפוף לתנאים שיפורטו להלן. צו […]