Archives

13.6.3 תיקון 171 לפקודה

13.6.3  תיקון 171 לפקודה במסגרת תיקון 171 לפקודה נקבע כי שר האוצר רשאי להאריך את תקופת הפטור בגין הכנסות מריבית ומדיבידנד בידי יחיד שהיה תושב ישראל לראשונה ו"תושב חוזר ותיק", לתקופה שלא תעלה על עשר שנות מס, ובלבד שאותו יחיד ביצע השקעה משמעותית בישראל שיש בה כדי לקדם יעדים לאומיים הנוגעים למשק המדינה, בתוך שנתיים […]