Archives

12.7.1 הוראות הסעיף לאור תיקון 147 – החל מיום 1 בינואר 2006

12.7.1 הוראות הסעיף לאור תיקון 147 – החל מיום 1 בינואר 2006 במסגרת תיקון 147 לפקודה, שונו הוראות סעיף 93 כמפורט להלן: קביעת "התמורה" לעניין חישוב רווח ההון בידי בעלי המניות בהתאם לתיקון 147 לפקודה "התמורה" כוללת את שווי הנכסים שהועברו לבעלי המניות במסגרת הליכי הפירוק ולמעט סכום המס ששילמה החברה במהלך הליכי הפירוק. אי […]