Archives

12.3.1 ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל

12.3.1 ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל א.  יחידים שהכנסתם ממכירת ניירות הערך אינה הכנסה מעסק ככלל החל מיום 1 בינואר 2012 ובעקבות תיקון 187 לפקודה, רווח ההון הריאלי ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל ובחו"ל, מתחייב במס בידי יחיד שאינו "בעל מניות מהותי" בשיעור שלא יעלה על 25%. רווח הון ריאלי במכירת נייר ערך, שבו […]

12.3.2 רווחים ראויים לחלוקה בעת מכירת מניות של חבר-בני-אדם תושב ישראל

12.3.2 רווחים ראויים לחלוקה בעת מכירת מניות של חבר-בני-אדם תושב ישראל סעיף 94ב לפקודה קובע כי במכירת מניה של חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה, על ידי חבר-בני-אדם או על ידי מי שהיה "בעל מניות מהותי" במועד המכירה או ביום כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה, יוקטן סכום רווח ההון הריאלי הנובע מהמכירה בסכום השווה לחלק מהרווחים […]

12.3.3 סמכות שר האוצר

12.3.3 סמכות שר האוצר סעיף 101א לפקודה מעניק לשר האוצר, סמכות לקבוע הוראות בעניינים מסוימים (בהקשר זה ראה סעיף 12.2.6 לעיל).

12.3.4 סמכות המנהל

12.3.4    סמכות המנהל סעיף 101ב לפקודה מעניק למנהל רשות המסים סמכות לקבוע כללים לעניין רווח הון במכירת נייר ערך, בדבר דו"חות שיוגשו לפקיד השומה על ידי הנישום ועל ידי חבר בורסה, תאגיד בנקאי, מנהל תיקי השקעות וקרן להשקעות במקרקעין וכן אישורים שעליהם למסור לנישום.

12.3.5 דיווח ותשלום מקדמה בגין רווח הון שנוצר ממכירת ניירות ערך נסחרים הרשומים למסחר בבורסה

12.3.5 דיווח ותשלום מקדמה בגין רווח הון שנוצר ממכירת ניירות ערך נסחרים הרשומים למסחר בבורסה במסגרת תיקון 147 לפקודה שונו חובות הדיווח על רווח הון שנוצר לנישום ממכירת נכסי הון ואת החובה החלה עליו לשלם מקדמת רווח הון (להלן: "המקדמה") תוך 30 ימים ממועד המכירה. במסגרת התיקון נקבע כי נישום המוכר נייר ערך הרשום למסחר […]

12.3.6 פריסת רווח ההון

12.3.6 פריסת רווח ההון סעיף 91(ה) לפקודה קובע כי ניתן לפרוס רווח הון לתקופה שאינה עולה על תקופת הבעלות בנכס כמפורט להלן או על תקופה של ארבע שנות מס, המסתיימת בשנת המס בה נבע הרווח, הקצרה ביניהן, כך ששיעורי המס שיחולו על רווח ההון יהיו שיעורי המס שהיו חלים עליו בשנות המס בהן נפרס הרווח. […]

12.3.7 פסיקה – סיווג הכנסות מניירות ערך

12.3.7 פסיקה – סיווג הכנסות מניירות ערך א.         סיווג הכנסות מניירות ערך הנסחרים בבורסה כהכנסות מעסק (עמ"ה 1061/01 מגיד     רפאל נ' פקיד שומה פתח תקוה) בספטמבר 2006 ניתן בבית המשפט המחוזי פסק דין בנושא שאלת החבות במס בגין רווחים מניירות ערך הנסחרים בבורסה שהפיק המערער בשנת 1993 וסיווג הכנסות אלו כהכנסות מ"עסק". המערער עבד […]

12.3.8 פסיקה – מכירת מניות נסחרות שבמועד הנפקתן חל פטור מתוקף חוק עידוד התעשייה – ע"מ 52391-07-10 שניידר נגד פקיד שומה חיפה

12.3.8 פסיקה – מכירת מניות נסחרות שבמועד הנפקתן חל פטור מתוקף חוק עידוד התעשייה – ע"מ 52391-07-10 שניידר נגד פקיד שומה חיפה  דוד שניידר (להלן: "המערער") ואשתו הינם ממייסדי חברת סידב מעגלים בע"מ (להלן: "החברה") שהוקמה בשנת 1981 כחברה פרטית והינה חברה תעשייתית כשמשמעותה בחוק עידוד התעשייה (מסים), התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק עידוד התעשיה"). ביום 10.05.1994 […]