Archives

12.2.4 רווחים ראויים לחלוקה בעת מכירת מניות של חבר-בני-אדם תושב ישראל

12.2.4 רווחים ראויים לחלוקה בעת מכירת מניות של חבר-בני-אדם תושב ישראל א.         סעיף 94ב לפקודה קובע כי במכירת מניה יוקטן סכום רווח ההון הריאלי הנובע מהמכירה בסכום השווה לחלק מהרווחים הראויים לחלוקה שבחברה שמניותיה נמכרות, כחלקו של מוכר המניה בזכות לרווחים בחברה (להלן: "רר"ל"). ב.         על הרר"ל יחולו שיעורי המס כפי שנקבעו במסגרת סעיף 94ב […]