Archives

12.2.1 יחיד

12.2.1 יחיד א.         כללי שיעור המס אשר יחול על יחיד במכירה של ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה החל מיום 1 בינואר 2012, יהיה בהתאם לשיטה הלינארית כמפורט להלן: חלק רווח ההון המשוייך לתקופה שמיום הרכישה ועד ליום 31 בדצמבר 2002 יתחייב במס לפי שיעור המס השולי החל על המוכר במועד המכירה. חלק רווח ההון המשוייך […]

12.2.2 חבר-בני-אדם

12.2.2    חבר-בני-אדם שיעור המס שיחול על רווח ההון הריאלי שנצמח ממכירת ניירות ערך שאינם נסחרים בידי חבר בני-אדם, יהא מס החברות על פי השיעור הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה אשר נכון לשנת 2019 עומד על 23%. הרווח האינפלציוני שנצמח עד ה-31 בדצמבר 1993 מחוייב במס בשיעור של 10% ואילו הרווח האינפלציוני שנצמח החל מ-1 בינואר 1994 […]

12.2.3 תושבי חוץ

12.2.3 תושבי חוץ א.         הוראות החוק עד ליום 1 ביולי 2005 על רווח הון שנצמח  עד ליום 1 ביולי 2005 בידי תושב חוץ ממכירת ניירות ערך שאינם נסחרים חלו ההוראות שלעיל בהתאם לזהותו של המוכר (יחיד או חברה) ובכפוף להוראות אמנה (אם קיימת אמנה בין מדינת תושבתו של תושב החוץ לבין מדינת ישראל). ב.         הפטור […]

12.2.4 רווחים ראויים לחלוקה בעת מכירת מניות של חבר-בני-אדם תושב ישראל

12.2.4 רווחים ראויים לחלוקה בעת מכירת מניות של חבר-בני-אדם תושב ישראל א.         סעיף 94ב לפקודה קובע כי במכירת מניה יוקטן סכום רווח ההון הריאלי הנובע מהמכירה בסכום השווה לחלק מהרווחים הראויים לחלוקה שבחברה שמניותיה נמכרות, כחלקו של מוכר המניה בזכות לרווחים בחברה (להלן: "רר"ל"). ב.         על הרר"ל יחולו שיעורי המס כפי שנקבעו במסגרת סעיף 94ב […]

12.2.5 טבלה מרכזת – ניירות ערך שאינם נסחרים

12.2.5 טבלה מרכזת – ניירות ערך שאינם נסחרים להלן טבלה המרכזת את שיעורי המס על רווח הון ריאלי, שיחולו בעת מכירת ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה או בשוק מוסדר:   זהות המוכר שיעור המס יחיד חישוב ליניארי: בגין חלק הרווח אשר נצמח עד 31.12.2002 – שיעור מס שולי; בגין חלק הרווח אשר נצמח מ- 1.1.2003 […]

12.2.6 סמכות שר האוצר

12.2.6 סמכות שר האוצר במסגרת תיקון 147 לפקודה הוסף סעיף 101א לפקודה המאפשר לשר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע לעניין רווח הון במכירת נייר ערך, הוראות בעניינים אלה: (א)       הדרך והשיטה לחישוב רווח ההון ורווח ההון הריאלי, קביעת עיתויו וחישוב המס, דרך כלל או לצורך ניכוי המס, לרבות לעניין קיזוז הפסדים בעת ניכוי […]

12.2.7 סמכות המנהל

12.2.7 סמכות המנהל סעיף 101ב לפקודה מעניק למנהל רשות המסים, סמכות לקבוע כללים לעניין רווח הון במכירת נייר ערך, בדבר דוחות שיוגשו לפקיד השומה על ידי הנישום ועל ידי חבר בורסה, תאגיד בנקאי, מנהל תיקי השקעות וקרן להשקעות במקרקעין, וכן אישורים שעליהם למסור לנישום.