Archives

12.1 כללי

12.1    כללי ככלל החל מיום 1 בינואר 2012 שיעור המס החל על רווח הון ממכירת ניירות ערך בידי יחיד אשר אינו עונה להגדרת "בעל מניות מהותי"[1] הינו בגובה של 25% ו-30% בידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" במועד מכירתו של נייר הערך או במועד כלשהו ב-12 חודשים שקדמו למכירה, חלף שיעור המס שחל טרם שנת […]