Archives

11.2.1 שיעורי המס בידי יחיד

11.2.1   שיעורי המס בידי יחיד תיקון 147 לפקודה תיקון 147 לפקודה, אשר ביצע שינוי בבסיס המס, ביצע אף מספר שינויים בשיעורי המס המוטלים על רווח הון ריאלי כפי שהיו קיימים עד אז במטרה להביא להאחדת שיעורי המס שמוטלים על רווחי הון והכנסות פיננסיות. ככלל, נקבע בתיקון 147 לפקודה כי שיעור המס שיחול על רווח הון […]

11.2.2 שיעורי המס בידי חברה

11.2.2   שיעורי המס בידי חברה שיעור המס בגין רווח הון בידי חברה הינו בגובה מס החברות החל במועד המכירה וזאת למעט המכירות אשר בוצעו בין השנים 2006 ל-2009 אשר לגביהן נקבע במסגרת הוראת שעה כי שיעור המס שיחול יהיה בגובה של 25%. בהקשר זה מן הראוי לציין כי תיקון 187 לפקודה לא ביצע שינוי בשיעור […]

11.2.3 שיעור המס בגין מכירת מוניטין שלא שולם בעד רכישתו

11.2.3   שיעור המס בגין מכירת מוניטין שלא שולם בעד רכישתו במיסוי רווח הון הנובע ממכירת מוניטין שנצמח בעסק (שלא שולם בעד רכישתו), לא יחול כל פיצול לפני ואחרי ה-1 בינואר 2003. בהתאם בגין רווח הון הנצמח ממכירת מוניטין שלא שולם בעד רכישתו שתתבצע החל מיום 1 בינואר 2006 ועד ליום 31 בדצמבר 2011 תחוייב במס […]