Archives

10.3 ויתור על חוב של חברת בת במסגרת מכירתה לצד ג' – פס"ד תגל (תעופה) תעשיות גומי בע"מ

10.3  ויתור על חוב של חברת בת במסגרת מכירתה לצד ג' – פס"ד תגל (תעופה) תעשיות גומי בע"מ בע"א 7084/97 תגל (תעופה) תעשיות גומי בע"מ נ' פקיד שומה חיפה, נדרש בית המשפט העליון לשאלה כיצד לסווג סכום עליו ויתרה החברה האם, במסגרת עסקה בה מכרה החברה האם את החזקותיה בחברה (הנישומה). המערערת קיבלה מחברת תג"ל […]