Archives

8.4 מהות מול מבנה משפטי – פס"ד סיני

8.4 מהות מול מבנה משפטי – פס"ד סיני ביום 28 בינואר 2009 פורסם עמ"ה 407/02 סיני אסתר ואח' נ' פקיד שומה חדרה אשר נסוב סביב החלטת המשיב לקבוע הכנסות למערערים לשנות המס 1997-1999 ושנת המס 2000 בצו לפי מיטב שפיטה על פי הוראות סעיף 152 לפקודה. המנוח ובנו הקימו שותפות בשנת 1988 אשר עסקה באספקת […]