Archives

8.2 הכנסה חייבת מעסק של שותף מוגבל – כרווח הון

8.2 הכנסה חייבת מעסק של שותף מוגבל – כרווח הון במטרה לעודד את אזרחי ישראל להשקיע בשותפויות מוגבלות, נכללה במסגרת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו- 2004), תוספת לסעיף 63 לפקודה, בצורת סעיף קטן (ה), כדלקמן: "(ה)(1)המנהל רשאי להורות לעניין שותפויות מוגבלות מסוימות שקבע, שיש […]