Archives

8.1.1 רקע

8.1.1 רקע ביום 20.5.2001 ניתן בביהמ"ש העליון פס"ד ע"א 2026/92 פקיד שומה פתח תקווה נ' שדות חברה להובלה (1982) בע"מ ואח' (להלן: "פס"ד שדות" או "פסק הדין"). בפסק הדין נדרש בית המשפט העליון להחליט האם על פי דיני המס רואים בשותפות כלי ניהולי, המשמש את השותפים בעסקם המשותף ולפיכך השותפים הם העוסקים בעסק, ומשכך העברת […]