Archives

7.4 טיפול בנכסים (רכבים) שנקנו בכספי תאגיד ונרשמו על שם בעלי מניות, מנהלים או אנשים אחרים

  7.4    טיפול בנכסים (רכבים) שנקנו בכספי תאגיד ונרשמו על שם בעלי מניות, מנהלים או אנשים אחרים           (חוזרי מס הכנסה ומע"מ) ככלל, עד למועד פרסום הנחיית היועץ המשפטי, עו"ד משה מזרחי, מיום 13 ביוני 2007 (להלן: "הנחיית היועץ המשפטי") כפי שתפורט להלן, הרי שבהתאם לעמדת רשות המסים, כפי שבאה לידי ביטוי בהוראת ביצוע 6/90, ניתן […]

7.4.2 מס הכנסה – מצב הדברים לאחר פרסום הנחיית היועץ המשפטי

7.4.2     מס הכנסה – מצב הדברים לאחר פרסום הנחיית היועץ המשפטי היועץ המשפטי לרשות המסים, עו"ד משה מזרחי, פרסם הנחייה בתאריך 13.6.07, אשר משנה את המצב הקיים. לפי ההנחיה, רשות המסים לא תכיר ברכב בבעלות תאגיד במידה ולא נרשם על שם התאגיד במשרד הרישוי, ולפיכך התאגיד לא יוכל לדרוש בניכוי הוצאות בגין אותו רכב. בעקבות […]

7.4.3 מס ערך מוסף – רכב מסחרי שנרכש ע"י תאגיד ונרשם ע"ש אחר – ניכוי מס תשומות

7.4.3     מס ערך מוסף – רכב מסחרי שנרכש ע"י תאגיד ונרשם ע"ש אחר – ניכוי מס תשומות  (הוראת פרשנות 2/93 מתוך קובץ נוהלי מע"מ (תאמ"ו) מספר 66.732) הוראה זו באה להבהיר את סוגיית ניכוי מס התשומות על ידי עוסק בגין רכישת רכב מסחרי, כאשר הבעלות הרשומה על הרכב איננה על שם העוסק הדורש את ניכוי […]

7.4 טיפול בנכסים (רכבים) שנקנו בכספי תאגיד ונרשמו על שם בעלי מניות, מנהלים או אנשים אחרים

7.4 טיפול בנכסים (רכבים) שנקנו בכספי תאגיד ונרשמו על שם בעלי מניות, מנהלים או אנשים אחרים  (חוזרי מס הכנסה ומע"מ) ככלל, עד למועד פרסום הנחיית היועץ המשפטי, עו"ד משה מזרחי, מיום 13 ביוני 2007 (להלן: "הנחיית היועץ המשפטי") כפי שתפורט להלן, הרי שבהתאם לעמדת רשות המסים, כפי שבאה לידי ביטוי בהוראת ביצוע 6/90, ניתן היה לרשום […]

7.4.1 מס הכנסה – הנוהג הקיים עובר לפרסום הנחיית היועץ המשפטי

7.4.1     מס הכנסה – הנוהג הקיים עובר לפרסום הנחיית היועץ המשפטי כללי נכס שנרכש בכספי תאגיד, אשר נרשם ברישום המתנהל על פי דין על שם בעל מניות, מנהל, או כל אדם אחר, ייחשב לצורכי מס הכנסה כבבעלות אותו יחיד. כלל זה אף מתחזק לאור האמור בפסק הדין של בית המשפט העליון בע"א 782/86 חברת אוטובוסים […]