Archives

7.3.1 כלי רכב אשר נרשמו עד ליום 31 בדצמבר 2009

7.3.1  כלי רכב אשר נרשמו עד ליום 31 בדצמבר 2009 החל מיום 1 בינואר 1997 בוטלה האבחנה בין רכב פרטי למסחרי לעניין קביעת שווי שימוש ברכב, והמבחן היחיד לקביעת שווי שימוש לכל סוגי כלי הרכב הוא הסיווג לקבוצות מחיר, כפי שנקבע על ידי משרד התחבורה. ביום 31 בדצמבר 2007 פורסמו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש […]