Archives

7.3 שווי שימוש ברכב – מס הכנסה

7.3    שווי שימוש ברכב – מס הכנסה שווי שימוש ברכב צמוד נועד לשקף את טובת ההנאה הפרטית שנצמחת לעובד שמעסיקו מעמיד לרשותו רכב. עד כניסתה לתוקף של הרפורמה במיסוי ירוק (להלן: "הרפורמה"), אשר תידון להלן, נחלקו הרכבים ל-7 קבוצות מחיר בהתאם לשווי הרכב במחירון היבואן, ולעובד נזקף שיווי שימוש חודשי בהתאם לקבוצת הרכב הרלוונטית. עם […]

7.3.4    שווי שימוש כלכלי – פסיקה עיקרית

7.3.4    שווי שימוש כלכלי – פסיקה עיקרית פסק-דין בג"צ 836/22 עתירה בעניין תקנה 2 לתקנות מס הכנסה שווי השימוש ברכב, התשמ"ז-1987 העותרות – רו"ח ויויאן שוקייר וחברת ניוויזין שרות מוניציפאלי טענו כיתקנה 2 לתקנות מס הכנסה שווי השימוש ברכב, התשמ"ז-1987 חורגת ממסגרת פקודת מס הכנסה ופוגעת בקניינה של העותרות ועומדת בניגוד לעקרון המנחה במיסים […]

7.3.9 עמדה חייבת בדיווח 4/2016 – זקיפת שימוש ברכב

7.3.9 עמדה חייבת בדיווח 4/2016 – זקיפת שימוש ברכב בהקשר זה, יש לציין, כי במסגרת עמדה מס' 4/2016 מתוך רשימת העמדות החייבות בדיווח שפורסמה על ידי רשויות מס הכנסה, נקבע כי זקיפת שווי השימוש ברכב תבוצע בהתאם לתקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב), התשמ"ז – 1987. כמו – כן, זקיפת השווי תבוצע על פי החישוב […]

7.3.8 מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר/איגום

7.3.8 מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר/איגום ביום 21 באוקטובר 2014 פורסמה הנחייתה של גב' מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, לגבי מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר של מעביד. להלן יובאו עיקרי ההנחיה: בשנים האחרונות, אנו נדרשים שוב ושוב לסוגיית קביעת שווי השימוש ברכב. הסוגיה אף הובאה לדיון בבית המשפט המחוזי בחיפה בנוגע לרכיבי […]

7.3.7 עמדה חייבת בדיווח 4/2016 – זקיפת שימוש ברכב

7.3.7     עמדה חייבת בדיווח 4/2016 – זקיפת שימוש ברכב בהקשר זה, יש לציין, כי במסגרת עמדה מס' 4/2016 מתוך רשימת העמדות החייבות בדיווח שפורסמה על ידי רשויות מס הכנסה, נקבע כי זקיפת שווי השימוש ברכב תבוצע בהתאם לתקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב), התשמ"ז – 1987. כמו – כן, זקיפת השווי תבוצע על פי […]

7.3.6 מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר/איגום

7.3.6   מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר/איגום ביום 21 באוקטובר 2014 פורסמה הנחייתה של גב' מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים, לגבי מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר של מעביד. להלן יובאו עיקרי ההנחיה: בשנים האחרונות, אנו נדרשים שוב ושוב לסוגיית קביעת שווי השימוש ברכב. הסוגיה אף הובאה לדיון בבית המשפט המחוזי בחיפה בנוגע לרכיבי […]

7.3.5 שימוש במערכת למדידת שווי שימוש ברכב/הוצאות רכב – הודעתה של גב' מירי סביון

7.3.5   שימוש במערכת למדידת שווי שימוש ברכב/הוצאות רכב – הודעתה של גב' מירי סביון על פי הודעתה של גב' מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקרות ברשות המסים מיום 25 בינואר 2016, חישוב שווי השימוש ברכב, יש ויעשה אך ורק על פי תקנות שווי חדשות ו/או תקנות שווי שימוש, בהתאם למקרה (שייקבע בהתאם לשנת "העלייה" של […]

7.3.2 כלי רכב אשר נרשמו לראשונה החל מיום 1 בינואר 2010 (הרפורמה במיסוי הירוק)

7.3.2     כלי רכב אשר נרשמו לראשונה החל מיום 1 בינואר 2010 (הרפורמה במיסוי הירוק) (עיקרי הוראות חוזר מס הכנסה 1/2010 – רפורמת המיסוי הירוק – תקנות שווי השימוש ברכב) מהות התיקון של תקנות שווי שימוש 1.1   שינוי שיטת חישוב שווי השימוש ביום 30 בדצמבר 2009 תוקנו תקנות שווי שימוש (להלן: "תקנות שווי חדשות") ובכך נכנסה […]

7.3.1 כלי רכב אשר נרשמו עד ליום 31 בדצמבר 2009

7.3.1  כלי רכב אשר נרשמו עד ליום 31 בדצמבר 2009 החל מיום 1 בינואר 1997 בוטלה האבחנה בין רכב פרטי למסחרי לעניין קביעת שווי שימוש ברכב, והמבחן היחיד לקביעת שווי שימוש לכל סוגי כלי הרכב הוא הסיווג לקבוצות מחיר, כפי שנקבע על ידי משרד התחבורה. ביום 31 בדצמבר 2007 פורסמו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש […]

7.3.3 החלטת מיסוי 4586/12 – שווי שימוש ברכב לטכנאי שרות- החלטת מיסוי שלא בהסכם

7.3.3     החלטת מיסוי 4586/12 – שווי שימוש ברכב לטכנאי שרות – החלטת מיסוי שלא בהסכם עובדות: (א)   חברה העוסקת במתן שירות בכל רחבי הארץ, מעסיקה טכנאי שירות (להלן: "הטכנאים") המטפלים באלפי לקוחות. (ב)        השירות ניתן במהלך 24 שעות ביממה שבעה ימים בשבוע. (ג)         בכל יום, כ-10% מהטכנאים הינם כוננים בשעות שמעבר לשעות העובדה. הבקשה: […]