Archives

7.2 שיעור הפחת בגין כלי רכב

7.2    שיעור הפחת בגין כלי רכב תקנות מס הכנסה (פחת), 1941 (להלן: "תקנות הפחת"), מתירות בניכוי הוצאות פחת בהתאם להוראות סעיף 21 לפקודת מס הכנסה. במסגרת תוספת ב, בפרט III לתקנות הפחת קבוע שיעור הפחת אשר ניתן לדרוש כהוצאה בעד כלי רכב. ביום 24 במאי 2010 פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון), התש"ע-2010 (להלן: "התיקון לתקנות […]

7.2.1 שיעור הפחת בגין כלי רכב אשר נרשמו לראשונה עד ליום 30 ביוני 2009

7.2.1   שיעור הפחת בגין כלי רכב אשר נרשמו לראשונה עד ליום 30 ביוני 2009 סעיף סוג הרכב שיעור הפחת 1 מכוניות, טנדרים שמשקלם עד 3,000 ק"ג, אופנועים, קטנועים ונגררים למשאית 15% 2 מוניות, משאיות, אוטובוסים, מכוניות להשכרה, טרקטורים מוטוריים למעט אלה המשמשים בחקלאות, טנדרים שמשקלם מעל 3,000 ק"ג 20% 3 רכב המשמש ללימוד נהיגה בבתי […]

7.2 שיעור הפחת בגין כלי רכב

  תקנות מס הכנסה (פחת), 1941 (להלן: "תקנות הפחת"), מתירות בניכוי הוצאות פחת בהתאם להוראות סעיף 21 לפקודת מס הכנסה. במסגרת תוספת ב, בפרט III לתקנות הפחת קבוע שיעור הפחת אשר ניתן לדרוש כהוצאה בעד כלי רכב. ביום 24 במאי 2010 פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון), התש"ע-2010 (להלן: "התיקון לתקנות הפחת 2010") במסגרתן תוקנה תוספת […]

7.2.2 שיעור הפחת בגין כלי רכב אשר נרשמו לראשונה מיום 1 ביולי 2009

7.2.2     שיעור הפחת בגין כלי רכב אשר נרשמו לראשונה מיום 1 ביולי 2009 1 M מונית, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה 25% 2 M, N, O, L או T רכב להוראת נהיגה כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה 25% 3 M אוטובוס ציבורי, רכב סיור או רכב מדברי כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה 20% 4 M1 […]