Archives

7.1 ניכוי הוצאות רכב – מס הכנסה

7.1    ניכוי הוצאות רכב – מס הכנסה ביום 31.12.2007 פורסם תיקון לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995 (להלן: "התקנות"), במסגרתו שונה אופן חישוב ההוצאות המותרות בניכוי בגין כלי רכב בתחולה החל מיום 1.1.08. כמו כן, וכהשלמה לתיקון הנ"ל פורסם ביום 24.5.2010 תיקון נוסף לתקנות. (יושם אל לב, כי התיקונים מיום 31.12.2007 ומיום 24.5.2010 לתקנות יקראו […]

7.1 ניכוי הוצאות רכב – מס הכנסה

7.1 ניכוי הוצאות רכב – מס הכנסה ביום 31.12.2007 פורסם תיקון לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995 (להלן: "התקנות"), במסגרתו שונה אופן חישוב ההוצאות המותרות בניכוי בגין כלי רכב בתחולה החל מיום 1.1.08. כמו כן, וכהשלמה לתיקון הנ"ל פורסם ביום 24.5.2010 תיקון נוסף לתקנות. (יושם אל לב, כי התיקונים מיום 31.12.2007 ומיום 24.5.2010 לתקנות יקראו […]

7.1.2 הוראות התקנות לאחר התיקונים לתקנות (החל מיום 1.1.2008)

7.1.2     הוראות התקנות לאחר התיקונים לתקנות (החל מיום 1.1.2008) במסגרת התיקונים לתקנות שונו ההגדרות הבאות: במסגרת התיקון משנת 2007, להגדרת "רכב" נוסף רכב מסוג אופנוע 3L, כהגדרתו בתקנות התעבורה וכמו כן מועט מההגדרה רכב העונה להגדרת "רכב תפעולי". לעניין זה "רכב תפעולי" הינו רכב שהתקיים בו, להנחת דעתו של פקיד השומה, אחד מאלה: הרכב הוא […]

7.1.4 הוראות תקנות 4 עד 6

7.1.4     הוראות תקנות 4 עד 6 תקנה 4 לתקנות קובעת מפורשות כי לעובד שכיר לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת רכב שהוצאו בייצור הכנסתו מעבודה (לפי סעיף 2(2) לפקודה). תקנה 5 לתקנות קובעת כי בכל רכב יש להתקין מכשיר למדידת מספר הק"מ של נסיעת הרכב, תצרוכת הדלק ותאריכי התדלוק. תקנה 6 לתקנות, מתנה את התרת ההוצאה […]

7.1.5 הוראות שונות

7.1.5     הוראות שונות להלן מפורטות הוראות שונות בעניין הוצאות רכב, המבהירות את אופן ביצוע התקנות עובר לתיקונים לתקנות. ההוראות רלוונטיות בשינויים המחייבים גם לנוסח התקנות לאחר התיקונים לתקנות. (א)     פחת לפי הפסיקה יש לכלול את הפחת לעניין חישוב מקדמה בשל הוצאות עודפות, גם כאשר לא נדרש הפחת, בשל סיבה כלשהי. (ב)     רווח הון נקבעו תקנות […]

7.1.3 הוצאות החזקת הרכב הנכללות בתקנות

7.1.3     הוצאות החזקת הרכב הנכללות בתקנות להלן יפורטו "הוצאות החזקת הרכב" כפי שהוגדרו בתקנות (ההגדרה לא שונתה במסגרת התיקונים לתקנות). נציין כי ההוצאות חייבות להיות בייצור הכנסה וכאלה שניתנות לניכוי על פי סעיפים 17 עד 27 ו-30 לפקודה: הוצאות קבועות – רישוי הרכב, ביטוח חובה, ביטוח מקיף, דמי שכירות של רכב שכור, דמי שימוש ברכב […]

7.1.1 הוראות התקנות עובר לתיקונים לתקנות (עד ליום 31.12.2007)

7.1.1     הוראות התקנות עובר לתיקונים לתקנות (עד ליום 31.12.2007) ניכוי הוצאות רכב שאינו צמוד לעובד[1]  הכוונה היא בדרך כלל להוצאות רכב בידי עצמאים. יחד עם זאת, ייתכנו גם מקרים אחרים רלוונטיים כגון הוצאות רכב בידי חברות אשר אינן מצמידות את הרכב לעובד מסוים וכדומה. לעניין כלי רכב, כהגדרתם בתקנות – הותרו בניכוי ההוצאות על פי […]