Archives

5.7.4 פס"ד יגיד בע"מ – התרת הוצאות ריבית ריאלית על הלוואות שנלקחו לשם תשלום מס רכוש

5.7.4    פס"ד יגיד בע"מ – התרת הוצאות ריבית ריאלית על הלוואות שנלקחו לשם תשלום מס רכוש בו"ע 1070/06 יגיד בע"מ נגד מנהל מס שבח מרכז, דן בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בשאלה האם יש להכיר בניכוי הוצאות הריבית הריאלית על הלוואות שנלקחו לשם תשלום מס רכוש, כניכוי לצרכי שבח.  בית המשפט המחוזי קבע כי […]