Archives

5.7.3 פס"ד בהרי יונה – התרת הוצאות הפרשי הצמדה וריבית בגין חוב למס ערך מוסף בעמ"ה 133/93 בהרי יונה נ' פ"ש תל-אביב 3

5.7.3    פס"ד בהרי יונה – התרת הוצאות הפרשי הצמדה וריבית בגין חוב למס ערך מוסף בעמ"ה 133/93 בהרי יונה נ' פ"ש תל-אביב 3 הועמדה לדיון השאלה: מה דין הפרשי הצמדה וריבית שנדרשו כהוצאה על ידי המערערים, לאחר ששילמו אותם למנהל מס ערך מוסף במסגרת הסכם פשרה שחתמו עימו לאחר מחלוקת ממושכת בין המערערים למנהל. במסגרתו […]