Archives

5.7.2 ה"ב מס הכנסה 5/99 בעקבות פס"ד הד הקריות

5.7.2  ה"ב מס הכנסה 5/99 בעקבות פס"ד הד הקריות בעקבות פסק דין הד הקריות פורסם חוזר מס הכנסה 5/99 שהנחיותיו מפורטות להלן: כאשר נישום דורש כי יותרו לו בניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה על חוב ניכויים, ככלל יש לבדוק האם הנישום מדווח לפי בסיס מזומן או לפי בסיס מצטבר, האם ניכה הנישום מס במקור, האם […]