Archives

5.7.1 פס"ד הד הקריות

5.7.1    פס"ד הד הקריות בע"א 438/90 פ"ש חיפה נ' הד הקריות, בית המשפט העליון דן במחלוקת האם הפרשי ההצמדה והריבית הנצמחים על חוב ניכויים למס הכנסה הם הוצאות מימון הראויות לניכוי. בית המשפט העליון קבע ברוב דעות, כי ריבית והפרשי הצמדה על סכום שנוכה ולא הועבר לא יותרו כהוצאה, אולם כאשר הסכום לא נוכה במקור […]