Archives

5.4 התרה בניכוי של דמי חכירה – פס"ד פי גלילות

 5.4   התרה בניכוי של דמי חכירה – פס"ד פי גלילות בע"א 8301/04 פקיד השומה למפעלים גדולים נגד פי גלילות מסופי נפט וצינורות בע"מ קבע בית המשפט העליון קווים מנחים בסוגית התרה בניכוי של הוצאות בגין דמי חכירה.  במקרה זה חתמה פי גלילות מסופי נפט וצינורות בע"מ (להלן: "החברה") עם מנהל מקרקעי ישראל (להלן: "המנהל") הסכמים […]