Archives

5.3 פחת מואץ בתקופה הקובעת לענפים מסויימים

5.3     פחת מואץ בתקופה הקובעת לענפים מסויימים לעניין התרת פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה שבין ה-1 ביולי 2005 ועד ה-31  בדצמבר 2006, וכן לציוד שנרכש בתקופה שבין 1 ביוני 2008 ועד 31 במאי 2009, נא ראה מדריך המס לשנת 2008 ומדריך המס לשנת 2009. כמו כן, ביום 5.9.18 פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת) (הוראת שעה), […]