Archives

5.2 פחת בגין עבודה במשמרות

5.2     פחת בגין עבודה במשמרות על פי תקנה 4 לתקנות הפחת, רשאי פקיד השומה להתיר את חישוב הפחת על נכסים לפי מכסות אחוזים גבוהות מאלה שנקבעו בתקנות, אם נוכח פקיד השומה שקיימת כליה ובליה הגבוה מן השיעור הרגיל מחמת עבודתם במשמרות נוספות. שיעור הפחת המוגדל לא יעלה על כפל מכסות האחוזים שפורטו באותן תקנות. לגישת […]