Archives

5.1.1 שינוי שיעור הפחת בגין כלי רכב שנרשמו לראשונה ביום 1 ביולי 2009 או לאחריו

5.1.1    שינוי שיעור הפחת בגין כלי רכב שנרשמו לראשונה ביום 1 ביולי 2009 או לאחריו תקנות מס הכנסה (פחת), 1941 (להלן: "תקנות הפחת"), מתירות בניכוי הוצאות פחת בהתאם להוראות סעיף 21 לפקודה. ביום 24 במאי 2010 פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון), התש"ע-2010 (להלן: "התיקון לתקנות הפחת") במסגרתן תוקנו  שיעורי הפחת הניתנים  בעד כלי רכב. […]