Archives

3.6.3 הפקדות לקרן השתלמות לעצמאי שהוא גם שכיר

 3.6.3     הפקדות לקרן השתלמות לעצמאי שהוא גם שכיר על פי תקנה 5 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972, יחיד שיש לו הכנסות הן לפי סעיף 2(1) לפקודה (הכנסה מעסק או ממשלח יד) והן לפי סעיף 2(2) לפקודה (הכנסת עבודה) ושילם סכומים לקרן השתלמות לעצמאים, ובעד אותו יחיד שולמו כספים בידי מעבידו לקרן השתלמות, […]