Archives

3.3.2 ניכויים לעמית מוטב

3.3.2    ניכויים לעמית מוטב הניכוי לעמית מוטב מעוגן בסעיף 47(ב1) לפקודה, כדלקמן: "לעמית מוטב שבשנת המס שילמו הוא או בן זוגו סכומים לקופת גמל לקצבה לטובת העמית המוטב, ולעמית מוטב שבשנת המס שילם סכומים כאמור לטובת ילדו שגילו, בשנת המס, 18 שנים ומעלה, יותר ניכוי הסכומים ששולמו כאמור, ובלבד שהניכוי לא יעלה על אלה, לפי […]