Archives

3.3.3 הוראות נוספות

3.3.3    הוראות נוספות (1)   יצוין כי החל מיום 1 ביולי 2009 בוטל מס רווח הון בקופות הגמל ובוטל סעיף 9(18א) לפקודה ולכן בעת המשיכה כדין מקופת גמל לתגמולים שבוצעה מיום 1 ביולי 2009, הריבית והרווחים האחרים שנצברו יהיו פטורים ממס, בכפוף לתנאים מסוימים. לפני מועד זה, הריבית והרווחים שנצברו על "הפקדה מוטבת", שסכומה לא עלה […]

3.3.1 ניכויים ליחיד שאינו עמית מוטב

3.3.1    ניכויים ליחיד שאינו עמית מוטב הניכויים ליחיד זה מעוגנים בסעיף 47(ב) לפקודה, כדלקמן: "יחיד שאינו עמית מוטב, שבשנת המס שילמו הוא או בן זוגו סכומים לקופת גמל לקצבה בלבד, לטובת אחד מהם, והכל, גם אם ציווה שלאחר מותו תועבר זכותו לטובת מוסד שהוכר כמוסד ציבורי לענין סעיף 9(2), או ששילמו כאמור למדינה, לרשות מקומית […]

3.3.2 ניכויים לעמית מוטב

3.3.2    ניכויים לעמית מוטב הניכוי לעמית מוטב מעוגן בסעיף 47(ב1) לפקודה, כדלקמן: "לעמית מוטב שבשנת המס שילמו הוא או בן זוגו סכומים לקופת גמל לקצבה לטובת העמית המוטב, ולעמית מוטב שבשנת המס שילם סכומים כאמור לטובת ילדו שגילו, בשנת המס, 18 שנים ומעלה, יותר ניכוי הסכומים ששולמו כאמור, ובלבד שהניכוי לא יעלה על אלה, לפי […]