Archives

5.37 התרת השקעה במניות חברה עתירת ידע ומו"פ כהוצאה – "חוק האנג'לים"

5.37  התרת השקעה במניות חברה עתירת ידע ומו"פ כהוצאה – ""חוק האנג'לים" ביום 6 בינואר 2011 פורסם בספר החוקים מס' 2271 חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010. חוק זה כלל פרקים רבים וביניהם גם פרק ז' שכלל הוראת שעה לשנים 2011 עד 2015- הטבות במס להפחתת השקעות בתחום תעשיה עתירת ידע ומתן […]