Archives

5.36 תיקון 220 לפקודה – מתן הטבות מס לקידום הנפקות בבורסה של חברות מחקר ופיתוח

 5.36 תיקון 220 לפקודה – מתן הטבות מס לקידום הנפקות בבורסה של חברות מחקר ופיתוח הוספת סעיף 92א (הוראת שעה) – הכרה בהפסד הון בשל השקעה בחברת מו"פ בתקופה שמיום 1 ביולי 2016 עד 30 ביוני 2022, סכום השקעה מזכה בחברת מו"פ שהונפקה לראשונה בבורסה בישראל במהלך התקופה הקובעת (1 ביולי 2016 עד 30 ביוני […]