Archives

4.5.1 מתנות לעובדים והשתתפות בפעילות ועד עובדים

4.5  הטבות לעובדים 4.5.1    מתנות לעובדים והשתתפות בפעילות ועד עובדים בקובץ הפרשנות לפקודה (החב"ק) נקבע לעניין זה: (1)       מתנה לעובד מתנה בסכום סביר שקיבל עובד ממעבידו לא תיחשב כהכנסת עבודה, אם ניתנה לרגל אירוע אישי כגון נישואין, הולדת ילדים, בר/בת מצווה וכו'. כאמת מידה מנחה לסכום סביר, יש לראות את הסכום שנקבע בתקנה 2(4) לתקנות […]