Archives

4.4.3 החלטות מיסוי ב"מסלול ירוק" – אופציות לעובדים

4.4.3  החלטות מיסוי ב"מסלול ירוק" – אופציות לעובדים רשות המסים פרסמה טפסים ביחס לקבלת החלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא אופציות לעובדים, בקשר לתוכניות להקצאת אופציות לעובדים הכוללים: א.         טופס מס' 906 – החלת הוראות סעיף 102 לפקודה על הקצאת יחידות RSU. ב.    טופס מס' 911 – מנגנון להתאמת תוספת המימוש לאור ירידת שווי השוק של […]