Archives

4.4.1 המצב לפני הרפורמה – הקצאות שבוצעו עד תום שנת המס 2002

4.4   הקצאת מניות/אופציות לעובדים 4.4.1    המצב לפני תיקון 132 לפקודה (עד ליום 31.12.2002) – הרפורמה במס  – הקצאות שבוצעו עד תום שנת המס 2002 טרם תיקון 132 לפקודה, היו קיימים שני מסלולים בסיסיים לחיוב במס בגין הנפקות של זכויות לעובדים, כמפורט להלן: מסלול רגיל – חיוב במס לפי סעיף 2(2) לפקודה וסעיף 3(ט) לפקודה: במועד […]