Archives

4.3.2 מיסוי סכום ההכנסה

  4.3.2  מיסוי סכום ההכנסה יראו את המשיכה כהכנסה בהתאם למפורט להלן: 4.3.2.1 כהכנסה מדיבידנד, אם היו רווחים בחברה ובהתאם לחלקו של בעל המניות המהותי  בהם; לעניין זה, "רווחים" – כהגדרתם בסעיף 302(ב) לחוק החברות. 4.3.2.2 במשיכה שפסקה 4.3.2.1 לעיל אינה חלה עליה, אם מתקיימים יחסי עובד מעביד – כהכנסת עבודה. 4.3.2.3  במשיכה בפסקה 4.3.2.2 […]