Archives

4.3.1 חישוב סכום ההכנסה

  4.3.1  חישוב סכום ההכנסה 4.3.3.1 נמשכו מהחברה כספים, יראו כהכנסה במועד החיוב, את סכום משיכת הכספים בניכוי הסכומים המפורטים להלן כשהם בערכי מועד החיוב: 4.3.3.1.1 יתרת זכות של בעל המניות המהותי שביצע את המשיכה, בדוח על המצב הכספי של החברה; 4.3.3.1.2 סכום הלוואה שנטלה החברה מתאגיד בנקאי בלבד, לתקופה של שנתיים לפחות, אשר הועבר […]