Archives

3.6.2.1 ההפקדות הנדרשות לקרן השתלמות בעבור שכיר, לשם ניצול הטבת המס במלואה בשנת המס 2023

3.6.2.1 ההפקדות הנדרשות לקרן השתלמות בעבור שכיר, לשם ניצול הטבת המס במלואה בשנת המס 2023 שנת המס 2023 שכיר שאינו בעל שליטה שכיר שאינו בעל שליטה העובד בהוראה שכיר בעל שליטה הפקדת המעביד – תקרת הסכום המוכר כהוצאה למעביד שיעור מהמשכורת הקובעת 7.5% 8.4% 4.5%   תקרה בש"ח 14,141 15,838 8,484 הפקדת השכיר שיעור מהמשכורת […]