Archives

3.24.2 משיכת כספים בדרך של קצבה חודשית

3.24.2 משיכת כספים בדרך של קצבה חודשית אם העמית טרם הגיע לגיל 60, משיכת כספים בדרך של קצבה חודשית תהיה חייבת במס. אם העמית הגיע לגיל 60, משיכת הכספים בדרך של קצבה חודשית תהיה פטורה ממס ללא תקרה.