Archives

3.4 זיכויים בשל הפקדות לקופות גמל – סעיף 45א לפקודה

3.4     זיכויים בשל הפקדות לקופות גמל – סעיף 45א לפקודה ככלל, בגין תשלומים לביטוח חיים ולקופת גמל שיעור הזיכוי הוא 25% או 35% כמפורט להלן: (א)   יחיד יזוכה ממס ב-25% מן הסכומים ששילמו הוא או בן זוגו, בשנת המס לביטוח חייו או חיי בן זוגו בחברת ביטוח אם הוא תושב ישראל;        (ב)   יחיד יזוכה ממס […]

3.6.2 הפקדות לקרן השתלמות לשכיר

3.6.2.1   ההפקדות הנדרשות לקרן השתלמות בעבור שכיר, לשם ניצול הטבת המס במלואה בשנת המס 2019   שנת המס 2019 שכיר שאינובעל שליטה שכיר שאינו בעל שליטה העובד בהוראה שכיר בעל שליטה הפקדת המעביד – תקרת הסכום המוכר כהוצאה למעביד שיעור מהמשכורת הקובעת 7.5% 8.4% 4.5%   תקרה בש"ח 14,141 15,838 8,484 הפקדת השכיר שיעור מהמשכורת […]

3.6.2.1 ההפקדות הנדרשות לקרן השתלמות בעבור שכיר, לשם ניצול הטבת המס במלואה בשנת המס 2023

3.6.2.1 ההפקדות הנדרשות לקרן השתלמות בעבור שכיר, לשם ניצול הטבת המס במלואה בשנת המס 2023 שנת המס 2023 שכיר שאינו בעל שליטה שכיר שאינו בעל שליטה העובד בהוראה שכיר בעל שליטה הפקדת המעביד – תקרת הסכום המוכר כהוצאה למעביד שיעור מהמשכורת הקובעת 7.5% 8.4% 4.5%   תקרה בש"ח 14,141 15,838 8,484 הפקדת השכיר שיעור מהמשכורת […]

3.6.2.2 מתי ייחשבו ההפקדות לקרן השתלמות לשכיר כהוצאה בידי המעביד

3.6.2.2 מתי ייחשבו ההפקדות לקרן השתלמות לשכיר כהוצאה בידי המעביד (1)   לגבי שכיר שאינו בעל שליטה: סכומים שהפקיד מעביד בעבור עובדו בקרן השתלמות יותרו בניכוי כהוצאה למעביד בעת ההפקדה (ללא תקרה). אולם, סכומים שהפקיד המעביד, העולים על שיעור של 7.5% (במידה והעובד הינו עובד הוראה – 8.4%) מהמשכורת הקובעת, יראום כהכנסת עבודה בידי העובד (בעת […]

3.24.2 משיכת כספים בדרך של קצבה חודשית

3.24.2 משיכת כספים בדרך של קצבה חודשית אם העמית טרם הגיע לגיל 60, משיכת כספים בדרך של קצבה חודשית תהיה חייבת במס. אם העמית הגיע לגיל 60, משיכת הכספים בדרך של קצבה חודשית תהיה פטורה ממס ללא תקרה.

3.24.1 משיכת כספים בסכום חד פעמי

3.24.1 משיכת כספים בסכום חד פעמי אם העמית טרם הגיע לגיל 60, משיכת כספים בסכום חד פעמי תהיה חייבת במס בשיעור  של 35%. אם העמית הגיע לגיל 60, משיכת הכספים דרך היוון קצבה יהיה חייב מס בשיעור של 15% מהרווח.

3.15 החלטת מיסוי 5837/15 – קצבת גישור עד גיל הפרישה – החלטת מיסוי בהסכם

3.15   החלטת מיסוי 5837/15 – קצבת גישור עד גיל הפרישה – החלטת מיסוי בהסכם ביום 5 במאי 2015 פורסמה על ידי החטיבה המקצועית של רשות המיסים החלטת מיסוי בנושא תשלום קצבת גישור עד גיל פרישה, להלן עיקרי ההחלטה: העובדות חברה מועניינת להגיע להסכם פרישה עם העובד שטרם הגיע לגיל הפרישה על פי דין ואינו זכאי […]

3.7.6 פיצויי פיטורין כהכנסה שאינה הכנסת עבודה

3.7.6    פיצויי פיטורין כהכנסה שאינה הכנסת עבודה בעמ"ה 568/04 כבלי ציון מפעלים מאוחדים בע"מ נ' פ"ש אילת, שניתן ביום 20 בנובמבר 2005, נדונה השאלה בדבר סיווג הכנסה כאמור כ"הכנסת עבודה" או כ"הכנסה הונית" בהקשר של מתן הטבה למעסיק תושב תחום העיר אילת בדרך של הקטנת המס המנוכה במקור מהכנסת עבודה, על פי חוק אזור סחר […]

3.7.5 תשלומים נלווים

3.7.5    תשלומים נלווים בהוראת החב"ק (קובץ פרשנות לפקודת מס הכנסה) לעניין סעיף זה נקבע, כי כל תשלום המתקבל על ידי העובד בעקבות פרישתו מעבודה או מתקבל על ידי שאיריו, יהא חלק ממענק הפרישה או ממענק המוות הכולל. המענק כולל בין היתר גם פיצוי עבור אובדן מקור הכנסה, פיצוי עקב הפרת חוזה עבודה, פיצוי עבור ימי […]

3.7.4 פריסת מענק שנתקבל עקב פרישה או מוות

3.7.4    פריסת מענק שנתקבל עקב פרישה או מוות סעיף 8(ג) לפקודה מאפשר לחלק את חלק המענק החייב במס של מענק פרישה או הפרשי קיצבה לתקופה של עד שש שנות מס שקדמו ליום התשלום או שיבואו לאחר מכן, ראה הרחבה בסעיף 2.4.4 במדריך המס. ביום 18 באוגוסט 2011, ניתן פסק דין בנושא על ידי בית המשפט […]