Archives

26.2 עמדות חייבות בדיווח

 26.2 עמדות חייבות בדיווח עמדה חייבת בדיווח לעניין מע"מ היא עמדה העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס החולפת ויתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח או 5 מיליון ש"ח במהלך של ארבע שנים לכל היותר. הדיווח ייעשה באמצעות טופס 1346/מע"מ או טופס 1346/מכס, בהתאם למקרה. אדם הנוקט עמדה החייבת […]