Archives

25.2 – תכנוני המס של החברות הרב-לאומיות

25.2 – תכנוני המס של החברות הרב-לאומיות להלן תרשים הממחיש את אופן זליגת הרווחים שיכול להיווצר בהעברת נכסים בקרב קבוצות רב לאומיות, כאשר חברת הבת הינה ישראלית: כמתואר לעיל, במצב שלאחר השינוי המבני מס הכנסה מקבל מס על רווח של 100 בכל שנה בתוספת סכום חד פעמי על מכירת הנכס הבלתי מוחשי. זאת לעומת רווח […]