Archives

24.4.1 הגדרת "עובד"

24.4.1 הגדרת "עובד" הגדרת "עובד" הגדרת "עובד" כוללת את הסוגים העיקריים, כדלקמן: עובד העובד אצל מעסיקו כשכיר ומתקיימים יחסי עבודה (לרבות בני משפחה על פי ההגדרה שבסעיף 1 בחוק, גם כשאין מתקיימים יחסי עבודה). עובד, המועסק כעצמאי אך נחשב לעובד שכיר כלפי המוסד לביטוח לאומי בלבד, בהתאם לצו הביטוח הלאומי בדבר סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים, […]