Archives

24.3.2 עובד לשעה

24.3.2 עובד לשעה לפי סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי ולפי התקנות, עובד לשעה הוא מבוטח שהקשר בינו לבין מעסיקו הוא לתקופה שאינה עולה על שבעה ימים רצופים. עובד לשעה כפוף לחובת הרישום לעניין זכאותו לגמלאות בשל פגיעה בעבודה. חובת הרישום ותשלום דמי הביטוח הם כדלקמן: "עובד לשעה" בעבודה שאינה לצורך עסקו או משלח ידו של […]