Archives

24.10.1 הגדרת תושבות ושלילת תושבות של מבוטח שגר בישראל ויצא לחו"ל

  24.10.1 הגדרת תושבות ושלילת תושבות של מבוטח שגר בישראל ויצא לחו"ל תושב ישראל חייב לשהות כחוק בישראל ואם הוא אינו אזרח ישראל, הוא חייב להחזיק באחת מהאשרות המקנות תושבות: רישיון לישיבת קבע או אשרה מסוג א/1, א/2, א/4, א/5 (כפוף לכללי הישיבה בישראל בסעיף 2א לחוק הביטוח הלאומי). תושב ישראל שגר בארץ ויוצא לחו"ל […]