Archives

24.1 שיעורי דמי ביטוח בעבור עובדים שכירים החל מינואר 2019(דוגמאות)

  24.1 שיעורי דמי ביטוח בעבור עובדים שכירים החל מינואר 2019(דוגמאות)     מופחת (באחוזים) מלא (באחוזים)   סה"כ עובד מעסיק סה"כ עובד מעסיק טור 1 בטופס 102             עובדים "תושבי ישראל" שמלאו להם 18 שנה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה" 7.05 3.50 3.55 19.60 12.00 7.60 טור 2 בטופס 102 […]

24.1 שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשנים 2009 עד 2018

24.1 שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשנים 2009 עד 2018 שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (להלן: "דמי ביטוח"), למבוטחים בגיל 18 עד גיל פרישה, שאינם בעלי שליטה, בשיעורים הרגילים (טור 1 בטופס 102) החל מינואר 2009   הכנסות שאינן מעבודה עובד עצמאי עד 12/2016 עובד עצמאי שכיר (חלק העובד) חלק המעסיק […]

24.1.1 נתונים לדיווח ולתשלום דמי ביטוח

24.1.1 נתונים לדיווח ולתשלום דמי ביטוח     2011 2012 2013 2014 2015 2016   2017     2018   2019   ש"ח לחודש ש"ח לחודש ש"ח לחודש ש"ח לחודש ש"ח לחודש ש"ח לחודש ש"ח לחודש ש"ח לחודש ש"ח לחודש ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח 73,422 41,850 42,435 43,240 43,240 43,240   43,240   43,370 […]

24.1.2 מקדמות דמי ביטוח בסכום מינימום למי שאין הכנסות חייבות בדמי ביטוח

  24.1.2 מקדמות דמי ביטוח בסכום מינימום למי שאין הכנסות חייבות בדמי ביטוח מבוטחים במעמד של "לא עובד ולא עובד עצמאי" (ללא הכנסות חייבות בדמי ביטוח), תלמיד, תלמיד ישיבה, עובד בחל"ת, מי שמצוי בהכשרה מקצועית ומי שמשלם דמי ביטוח בריאות בלבד, משלמים מקדמות דמי ביטוח בסכום מינימום, בהתאם לסיווגם הביטוחי. המקדמות הרבעוניות נגזרות מן השכר […]

24.1.3 שינויים בשכר הממוצע במשק החל בחודש ינואר 2006 וקביעת "הסכום הבסיסי"

24.1.3 שינויים בשכר הממוצע במשק החל בחודש ינואר 2006 וקביעת "הסכום הבסיסי" החל בחודש ינואר 2006 נוסף מושג חדש לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הביטוח הלאומי") והוא "הסכום הבסיסי". הסכום הבסיסי משמש בעיקר בסיס לתשלומי גמלאות ולחישוב ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח. הסכום הבסיסי לגמלאות, כגון: נכות כללית, דמי פגיעה, מענק לידה […]

24.1.4 ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח

24.1.4 ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח עד חודש דצמבר 2005, נגזר חישוב דמי הביטוח במלואו מן השכר הממוצע במשק על פי סעיף 2 בהגדרה שבסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי. שכר זה מבוסס על נתוני השכר הממוצע למשרת שכיר, מוכפל במקדם פיצוי. החל בחודש ינואר 2006, השכר הממוצע האמור משמש בסיס רק לחלק מהחישובים בדמי הביטוח. […]

24.1.5 תשלום דמי ביטוח בריאות

24.1.5 תשלום דמי ביטוח בריאות תשלום דמי ביטוח בריאות מבוסס על אותם הנתונים שעליהם מבוססים תשלומי דמי הביטוח הלאומי. זאת, למעט סכומי המינימום שנקבעו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ומעודכנים במועדים ובשיעורים שבהם מתעדכנות הגמלאות.

24.1.6 שינוי בשיעורי דמי הביטוח הלאומי של עובד עצמאי

24.1.6 שינוי בשיעורי דמי הביטוח הלאומי של עובד עצמאי חוק ההסדרים תיקן את שיעורי דמי הביטוח הלאומי של העובד העצמאי בלבד (אין שינוי בשיעורי דמי ביטוח הבריאות ובשיעורי דמי הביטוח הלאומי של עצמאי שאינו עונה להגדרה), כדלקמן: הוקטן חלק הביטוח הלאומי בשיעור המופחת משיעור של 6.72% לשיעור של 2.87%. כלומר, יחד עם 3.1% דמי ביטוח […]