Archives

23.6.1 הוראות מעבר ותחולה

23.6.1  הוראות מעבר ותחולה התקנות יחולו ביחס לעסקאות בין לאומיות שנערכו החל מיום 29 לנובמבר 2006. בהתאם להוראות המעבר בתקנות, במידה וצד לעסקה בינלאומית ערך חקר תנאי שוק בהתאם לקווי ההנחיה של ארגון ה-OECD טרם כניסת התקנות לתוקף, ניתן יהא לעשות שימוש בחקר זה על אף שאינו ערוך בהתאם לדין בישראל, וזאת עד ליום 29 […]