Archives

23.4.2 חקיקת מחירי העברה

23.4.2  חקיקת מחירי העברה חקיקת מחירי העברה בישראל, אשר דנה בעסקאות בינלאומיות בין צדדים ששוררים ביניהם יחסים מיוחדים, הקובעת חובת דיווח ותשלום מס בהתאם לתנאי שוק, חדרה לדין המקומי באמצעות סעיף 85א לפקודה אשר הותקן במסגרת תיקון 132 לפקודה ובעקבות כניסתם לתוקף של תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ז-2006 (להלן: "התקנות"). סעיף 85א לפקודה […]