Archives

22.8    נאמנות נהנה תושב ישראל (התווספה בתיקון 197)

  22.8     נאמנות נהנה תושב ישראל (התווספה בתיקון 197) טרם תיקון 197 נאמנות יוצר תושב חוץ אשר היה קיים בה נהנה ישראלי, לא היתה חייבת במס בישראל על הכנסות שהופקו בחו"ל גם ביחס לחלק שמיוחס לנהנה הישראלי. במסגרת תיקון 197 נוסף סוג חדש של נאמנות – "נאמנות נהנה תושב ישראל". נאמנות זו תפוצל ל"נאמנות קרובים" […]